MARSTAV

BOZP

BOZP služby – poradenství, školení, kontrola a servis – provádíme výhradně vlastními odborně způsobilými techniky.

Provádíme školení vedoucích zaměstnanců a ostatních pracovníků buď samostatně nebo společně, dle přání jednotlivých zákazníků.

Dokumentace BOZP – pro účely zajištění BOZP musí zaměstnavatel vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních prostředků.

Školení o BOZP – zaměstnavatelé jsou povinni zajistit všem zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a další informace a pokyny k BOZP.

Kontrola BOZP – v návaznosti na soustavný výkon prevence rizik (vyhledávání a hodnocení rizik) je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, kdy Zákoník práce vyžaduje pravidelné prověrky BOZP (nejméně 1x ročně).

Zdolávání mimořádných událostí – zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná nebezpečí a evakuace zaměstnanců.

Ochranné prostředky a nápoje – pokud není možné rizika omezit organizačními opatřeními nebo prostředky kolektivní ochrany, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům osobní ochranné0c pracovní prostředky – OOPP (např. výstražná vesta, přilba apod.).

Mycí, čistící a desinfekční prostředky – závislosti na rozsahu znečištění kůže a oděvu poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům rovněž mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Vypracování plánu BOZP a koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.

Dohlížení na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.

BOZP – zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečí, zjišťovat jejich příčiny, zdroje a hodnotit rizika.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Pro odstranění nebo minimalizaci rizik zaměstnavatel využívá organizační (úprava režimu práce apod.), technická (instalace ochranných zařízení apod.) nebo jiná opatření (např. přidělování osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP – přilba, ochranné rukavice apod.).

OSVČ nebo právnické osobě, hrozí za porušení předpisů BOZP dle zákona o inspekci práce sankce až do výše 2 000 000 Kč.