MARSTAV

Inženýring

Předprojektová inženýrská činnost.

Zajištění vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení.

Zastupování při jednáních s dotčenými orgány.

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo ohlášení stavby, zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu.

Zpracování projektové dokumentace.

Zajištění všech podmínek pro udělení stavebního povolení.

Zajištění podkladů ke kolaudačnímu řízení stavby – revize, zkoušky, certifikáty.

Inženýrská činnost při realizaci staveb a zajišťování výběrových řízeních na dílčí dodavatele stavebních prací a koordinace dodavatelů při výstavbě.

Výkon stavebního dozoru.

Průběžná evidence kvality prováděných prací, kontrola časového harmonogramu.

Kontrola vedení stavebního deníku a provádění zápisů z kontrolních dnů na staveništi.

Systematické doplňování dokumentace a evidence dokončených částí stavby dle požadavků klienta.

Projednání technických řešení změn a dodatků projektu.

Kontrola faktur na základě provedených prací.

Sledování dodržování smluvních vztahů mezi subdodavateli a klientem.

Tvorba fotodokumentace a zápisy z výsledků kontrol nepřístupných a zakrývaných konstrukcí.

Spolupráce s vedoucími účastníky výstavby.

Revize dokladů a dokumentů při převzetí dokončené stavby, nebo její části.

Dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků.