MARSTAV

Požární ochrana

Požární ochrana (PO) – školení, konzultace, kontroly a servis provádíme výhradně vlastními odborně způsobilými techniky.

Základní povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany jsou obsaženy v části první zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění vrze č. 20, účinná od 1.1.2022 do 30.6.2023.

Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá u právnických osob statutární orgán.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny začlenit provozované činnosti do kategorií podle tzv. požárního nebezpečí :

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Na základě požárního nebezpečí plní povinnosti stanovené právními předpisy.

Školitel : odbornou způsobilost školitele stanovuje druh školení a požárního nebezpečí provozovaných činností.

Školení požární ochrany musí absolvovat všichni zaměstnanci, kdy provádíme :

 • Školení vedoucích zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců
 • Školení preventistů požární ochrany
 • Školení preventivních požárních hlídek
 • Školení osob zajišťujících požární ochrany v době mimopracovní
 • Školení obsluhy ohlašoven požáru
 • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)

Dokumentace o školení : tematický plán, časový rozvrh a záznam o školení dle vyhlášky o požární prevenci.

Opakování : 1x za 24 měsíců (zaměstnanci) a 1x za 36 měsíců (vedoucí zaměstnanci).

Obsah, druhy a způsob vedení dokumentace požární ochrany stanovují právní předpisy, kdy dokumentace požární ochrany obsahuje :

 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • dokumentace o začlenění činností dle požárního nebezpečí
 • požární řád a požární poplachové směrnice
 • dokumentace zdolávání požáru
 • požární evakuační plán
 • řád ohlašovny požáru
 • požární kniha
 • dokumentace o činnosti požární jednotky
 • dokumentace o školení
 • dokumentace k zařízení
 • požárně bezpečnostní řešení staveb

Dokumentaci vede a zpracovává : odborně odborně způsobilá osoba (OZO) případně technik požární ochrany, není-li stanoveno právním předpisem jinak.

Zařízení požární ochrany : veškerá zařízení musí být kontrolována podle požadavků právních předpisů a výrobců.

Pravidelné kontroly zajištění požární ochrany : provádějí se prostřednictvím preventivních požárních prohlídek vždy ve všech objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (1x za 3 měsíce), činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (1x za 6 měsíců) a při činnostech bez zvýšeného požárního nebezpečí v provozech s nejméně 3 zaměstnanci (1x za 12 měsíců).  

Zařízení požární ochrany : konkrétní druhy, množství a rozmístění prostředků a zařízení požární ochrany stanovuje projektová dokumentace stavby, veškerá zařízení požární ochrany musí být kontrolována podle požadavků výrobců a právních předpisů.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí :

 • vypalovat porosty, dále při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
 • Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření musí předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, tento může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat, kdy stanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje, může hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10.000.000,- Kč.